સપનું આવ્યું કે…પણ આંખો ખોલી જોયું તો…

girl-dream
સપનું આવ્યું કે હું થઈ જાઉં દરિયા માં સમાઈ દરિયામય થઈ જતી નદી,
આંખો ખોલી જોયું તો હું હતી કિનારા ની રેતી જે મિલન-વિરહ માં તડપતી હતી....

સપનું આવ્યું કે થઈ જાઉં એ પાણી જે બાષ્પ બની વાદળ માં સમાતું,
આંખો ખોલી જોયું તો હું હતી ઝાકળ બિંદુ જે સવારે પુષ્પ પરથી ખરી પડતું....

સપનું આવ્યું કે થઈ જાઉં એ સુંગધીત હવા જે એની દરેક શ્વાસ માં વસે,
આંખો ખોલી જોયું તો હતી એ તુફાની પવન કે જે બે ઘડી આવી જતો રેશે...

સપનું આવ્યું કે થઈ જાય એનો વસવાટ મારા આંખ માં રહેલા કાજલ માં,
આંખો ખોલી જોયું તો હતા એતો એ ચોધાર આંસુ જે આંખ નો સાથ છોડી જનારા... 

સપનું આવ્યું કે હું એને જોતી હતી મારી હાથોં ની લકીરો માં,
આંખો ખોલી જોયું તો હતા એ હાથની મહેંદી નો રંગ જે ઉતારી જશે પળભારમાં...  

સપનું આવ્યું કે થઈ જાઉં પડછાયો જે ઊભો હશે એની સાથે અંધારા માં,
આંખો ખોલી જોયું તો સવારના અંજવાળામાં એ જતાં હતા દૂર પડછાયા થી મારા...   

સપનું આવ્યું કે થઈ જાઉં સુરજમાનોં પ્રકાશ અને પ્રકાશ કરી દઉં એની જિંદગી માં, 
આંખો ખોલી જોયું તો હતી હું તુફાની વરસાદની એ વીજળી જે ચમકી જતી રેશે થોડીવારમાં...  

સપનું આવ્યું કે થઈ જાઉં એ જહાજ જે પાર ઉતારી દે એની જિંદગી,
આંખો ખોલી જોયું તો હતી એ નાની હોડી જે મધદરિયે ડૂબી જતી... 

સપનું આવ્યું કે થઈ ગયા એ સભ્ય મારા કુટુંબ ના અને ઊભા સંગ મારી,
આંખ ખોલી જોયું તો એ લાવ્યા હતા એક કોઇ નવુંજ સભ્ય,એની જીવન સંગિની... 

સપનું આવ્યું કે એ ભૂલી ગયા મને હાથ પર આવી બેસી ને ઊડી જનારા પંતગિયા માફક,
આંખ ખોલી જોયું તો એ પણ રડતાં હતા મારી આ કવિતાના હર એક શબ્દ પાછળ....
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s