તું મને બસ મારોજ લાગે!

આટલા ધોમ તડકા માં પણ હૃદય નો કોક ખુણો ભીનો લાગે,
હોય ગમે તેટલા અંતર આપણી વચ્ચે, તું મને બસ મારોજ લાગે!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s